Regulamin rejestracji Automatów i prowadzenia Konta

I. Definicje

§1

W niniejszym regulaminie TecLine Support, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a) Automat – jeden lub klika z produkowanych przez Producenta regulatorów ciśnienia lub automatów oddechowych służących do nurkowania wskazanych na liście zdefiniowanej przez Producenta w ramach Konta,

b) Producent – Scubatech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mierzynie (72-006), przy ul. Lubieszyńska 2, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000127550, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, opłaconym w całości, REGON: 812518984, NIP: 8522364001,

c) Klient – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

d) Konto – konto Klienta założone przez niego na stronie https://support.teclinediving.eu/  zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e) Konsument – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne

 §2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Producenta na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia Konta uprawniającego do korzystania z wydłużonego, 10 letniego od daty pierwszego zakupu, okresu gwarancji na Automat oraz możliwości komunikowania się  przez Internet z producentem w sprawie Automatu.

§3

Treści prezentowane na stronie oraz podstronach www.teclinediving.eu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§4

 1. Skorzystanie z wydłużonej, 10 letniej gwarancji na Automat wymaga uprzedniej rejestracji i założenia Konta. Procedura rejestracji została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
 2. Wydłużony okres 10 letniej gwarancji liczony jest od daty pierwszego zakupu Automatu wskazanej w karcie gwarancyjnej Automatu i potwierdzonej przez sprzedawcę. Producent ma prawo dokonać weryfikacji prawidłowości daty zakupu wskazanej w karcie gwarancyjnej oraz podanej przy rejestracji konta.
 3. Założenie Konta jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto.

§5

Konto założyć może każdy nabywca nowego Automatu na całym świecie.

§6

Do korzystania z Konta nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa nie starsza niż IE 10.

III. Konto

§7

Konto mogą założyć:  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które są nabywcą Automatu.

§8

 1. Osoba chcąca zawrzeć z Producentem umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę Support znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na stronę teclinediving.eu. Znajdujący się tam stanowi ofertę Producenta skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
 2. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, .
 3. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta.
 5. Kliknięcie przycisku powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Producenta. Z tą chwilą między Producentem, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Producent po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka

§9

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania na Koncie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

§10

Pozostały okres gwarancji na Automat Klient może śledzić po zalogowaniu się do swojego Konta.

§11

Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.

IV. Czas trwania umowy o założenie Konta

§12

Umowa z Klientem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§13

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres scubatech@scubatech.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę. Konto Klienta zostanie usunięte w terminie 3 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
  1. zakończenia przez Producenta udzielania wydłużonej gwarancji lub  ,
  2. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

V. Postanowienia końcowe

§14

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.